کوکتل 55درصد 500 گرمی 32

نــاموجــود

کوکتل 55درصد 500 گرمی 32
سوسیس آلمانی 40درصد  1000 گرمی سولیکو

نــاموجــود

سوسیس آلمانی 40درصد 1000 گرمی سولیکو
کالباس 90درصد گوشت 250 گرمی مهیا

نــاموجــود

کالباس 90درصد گوشت 250 گرمی مهیا
کالباس قارچ و مرغ 60درصد 300 گرمی آزما

نــاموجــود

کالباس قارچ و مرغ 60درصد 300 گرمی آزما
کوکتل پنیر55درصد وکیوم 300 گرمی کیمبال

نــاموجــود

کوکتل پنیر55درصد وکیوم 300 گرمی کیمبال
هات داگ 70درصد گوشت 300 گرمی مهیا

نــاموجــود

هات داگ 70درصد گوشت 300 گرمی مهیا
کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو

نــاموجــود

کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو
کوکتل پنیر55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال

نــاموجــود

کوکتل پنیر55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال
کالباس سالامی سارنو 80درصد 250 گرمی سولیکو

نــاموجــود

کالباس سالامی سارنو 80درصد 250 گرمی سولیکو
کوکتل گوشت 55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال

نــاموجــود

کوکتل گوشت 55درصد نایلون 1000 گرمی کیمبال
کالباس خشک 60درصد گوشت 250 گرمی مهیا

نــاموجــود

کالباس خشک 60درصد گوشت 250 گرمی مهیا
کالباس 60درصد قارچ و مرغ 250گرمی مهیا

نــاموجــود

کالباس 60درصد قارچ و مرغ 250گرمی مهیا
کوکتل دودی 55درصد گوشت 300گرمی مهیا

نــاموجــود

کوکتل دودی 55درصد گوشت 300گرمی مهیا
کالباس مارتادلا  40درصد 500 گرمی سولیکو

نــاموجــود

کالباس مارتادلا 40درصد 500 گرمی سولیکو
هات داگ پنیر60درصد نایلون 1کیلویی کیمبال

نــاموجــود

هات داگ پنیر60درصد نایلون 1کیلویی کیمبال
کالباس مرغ و قارچ 60درصد 300 گرمی کیمبال

نــاموجــود

کالباس مرغ و قارچ 60درصد 300 گرمی کیمبال