خیار شور درجه یک شیشه  1450 گرمی بدر

۹۹۰٬۰۰۰

ریال
خیار شور درجه یک شیشه 1450 گرمی بدر
زیتون سبز ویژه شیشه ای  650 گرمی پیک

۹۹۹٬۰۰۰

ریال
زیتون سبز ویژه شیشه ای 650 گرمی پیک
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت

۹۹۰٬۰۰۰

ریال
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت
ترشی سیرگل 580گرمی خوشاب

۵۹۹٬۰۰۰

ریال
ترشی سیرگل 580گرمی خوشاب
ترشی بندری650 گرمی مهرام

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
ترشی بندری650 گرمی مهرام
زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر

۹۹۵٬۹۰۰

ریال
زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر
ترشی مخلوط 630 گرمی بدر

۴۸۵٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط 630 گرمی بدر
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت

۷۵۰٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت
زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا

۱٬۰۹۹٬۰۰۰

ریال
زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا
زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا

۹۰۹٬۰۰۰

ریال
زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا
ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت

۴۴۵٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت
ترشی اسپانیایی شیشه 650 گرمی بدر

۹۵۰٬۰۰۰

ریال
ترشی اسپانیایی شیشه 650 گرمی بدر
زیتون درشت با هسته 680 گرمی فامیلا

۹۸۹٬۰۰۰

ریال
زیتون درشت با هسته 680 گرمی فامیلا
ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز

۵۴۰٬۰۰۰

ریال
ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
ترشی آلبالو 250 گرمی سحر

۲۸۰٬۰۰۰

ریال
ترشی آلبالو 250 گرمی سحر
ترشی مخلوط 660  گرمی مهرام

۳۶۵٬۰۰۰

ریال
ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام