جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا

نــاموجــود

جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا
خوراک جوجه کباب چیکا 180 گرمی

نــاموجــود

خوراک جوجه کباب چیکا 180 گرمی
جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا

نــاموجــود

جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا
جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

نــاموجــود

جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

نــاموجــود

جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب زعفرانی800 گرمی پمینا

نــاموجــود

جوجه کباب زعفرانی800 گرمی پمینا
جوجه کباب مرغ مکزیکی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

نــاموجــود

جوجه کباب مرغ مکزیکی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
 کباب ترش 800 گرمی پمینا

نــاموجــود

کباب ترش 800 گرمی پمینا
جوجه کباب سینه زعفرانی 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

جوجه کباب سینه زعفرانی 900 گرمی مهیاپروتئین
جوجه کباب مرغ سبزیجات نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

نــاموجــود

جوجه کباب مرغ سبزیجات نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا

نــاموجــود

جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا
جوجه کباب بدون استخوان مکزیکی 900 گرمی سمین

نــاموجــود

جوجه کباب بدون استخوان مکزیکی 900 گرمی سمین
جوجه کباب ساده 900 گرمی ترال

نــاموجــود

جوجه کباب ساده 900 گرمی ترال
جوجه کباب بی استخوان زعفرانی 900 گرمی آوا

نــاموجــود

جوجه کباب بی استخوان زعفرانی 900 گرمی آوا
جوجه کباب یونانی 900گرمی آوا

نــاموجــود

جوجه کباب یونانی 900گرمی آوا
جوجه کباب مکزیکی 900 گرمی سارونتا

نــاموجــود

جوجه کباب مکزیکی 900 گرمی سارونتا