ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

۲۲۲٬۰۰۰

۱۳۳٬۲۰۰

ریال
40٪
ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

۲۷۰٬۰۰۰

۱۳۵٬۰۰۰

ریال
50٪
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۷۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مانا
رشته آشی 400 گرمی زر

۲۱۹٬۰۰۰

۱۷۵٬۲۰۰

ریال
20٪
رشته آشی 400 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

۲۷۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر
پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر

۲۲۲٬۰۰۰

ریال
پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی گرامینیا 500 گرمی زر

۲۲۲٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی گرامینیا 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

۲۸۵٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر
اسپاگتی غنی شده  700گرمی انسی

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی غنی شده 700گرمی انسی
اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۷۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی

۱۹۸٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون

۲۷۲٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
اسپاگتی 2.7 رشته ای 600 گرمی مانا

۲۴۷٬۷۴۰

ریال
اسپاگتی 2.7 رشته ای 600 گرمی مانا
ماکارونی فرمی سوپی آشیانه ای 300 گرمی زر

۱۹۷٬۰۰۰

ریال
ماکارونی فرمی سوپی آشیانه ای 300 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر

۴۶۵٬۰۰۰

ریال
اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر