کباب ترکی مرغ 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب ترکی مرغ 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه مرغ 70درصد 450 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب لقمه مرغ 70درصد 450 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه گوشت و مرغ 70درصد 480 گرمی آزما

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت و مرغ 70درصد 480 گرمی آزما
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ  90درصد کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 90درصد کوروش پروتئین
کباب ترکی گوشت  400 گرمی پمینا

نــاموجــود

کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
کباب لقمه گوشت70درصد 450 گرمی پمینا

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت70درصد 450 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت قرمز 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب ترکی گوشت قرمز 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه گوشت 70درصد 480 گرمی آزما

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت 70درصد 480 گرمی آزما
کباب لقمه گوشت 70درصد 400 گرمی ب.آ

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت 70درصد 400 گرمی ب.آ
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا

نــاموجــود

کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا
کباب لقمه گوشت 70درصد 450 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت 70درصد 450 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه مرغ منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال

نــاموجــود

کباب لقمه مرغ منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال
شامی کباب 430 گرمی پمینا

نــاموجــود

شامی کباب 430 گرمی پمینا
کباب لقمه منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال

نــاموجــود

کباب لقمه منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال
شامی کباب گوشت 55درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

شامی کباب گوشت 55درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه 70درصد نیک شف 450 گرمی

نــاموجــود

کباب لقمه 70درصد نیک شف 450 گرمی