ترش برگر 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

ترش برگر 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
مرغ برگر منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال

نــاموجــود

مرغ برگر منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال
همبرگر گوساله منجمد 60درصد 500 گرمی کیمبال

نــاموجــود

همبرگر گوساله منجمد 60درصد 500 گرمی کیمبال
همبرگر اسپایسی گوشت 80درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

همبرگر اسپایسی گوشت 80درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر سبزیجات 70درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

همبرگر سبزیجات 70درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی

نــاموجــود

همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی
کلاسیک برگر 100درصد گوشت قرمز500 گرمی  پمینا

نــاموجــود

کلاسیک برگر 100درصد گوشت قرمز500 گرمی پمینا
کاله برگر100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

نــاموجــود

کاله برگر100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
کینگ برگر 95درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کینگ برگر 95درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر تنوری 75درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

همبرگر تنوری 75درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا

نــاموجــود

همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا
همبرگر 60درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

همبرگر 60درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 30درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

همبرگر 30درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
ذغالی برگر 400 گرمی 202

نــاموجــود

ذغالی برگر 400 گرمی 202
برگر ممتاز 60درصد 500 گرمی آزما

نــاموجــود

برگر ممتاز 60درصد 500 گرمی آزما
همبرگر معمولی 30درصد 500 گرمی آزما

نــاموجــود

همبرگر معمولی 30درصد 500 گرمی آزما