تخم مرغ 30 عددی رها مرغ

نــاموجــود

تخم مرغ 30 عددی رها مرغ
تخم مرغ 20 عددی زرده طلایی

نــاموجــود

تخم مرغ 20 عددی زرده طلایی
بازوی ساده مرغ 900 گرمی یخچال

نــاموجــود

بازوی ساده مرغ 900 گرمی یخچال
سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
تخم مرغ 20 عددی تلاونگ

نــاموجــود

تخم مرغ 20 عددی تلاونگ
ران مرغ 900 گرمی مهیا

نــاموجــود

ران مرغ 900 گرمی مهیا
تخم مرغ 6 عددی رها مرغ

نــاموجــود

تخم مرغ 6 عددی رها مرغ
کوکتل 55درصد 500 گرمی 32

نــاموجــود

کوکتل 55درصد 500 گرمی 32
تخم مرغ 6 عددی زرده طلایی

نــاموجــود

تخم مرغ 6 عددی زرده طلایی
فیله ماهی کوتر 400 گرمی کیمبال

نــاموجــود

فیله ماهی کوتر 400 گرمی کیمبال
فیله ماهی شوریده 700 گرمی یاناس

نــاموجــود

فیله ماهی شوریده 700 گرمی یاناس
فیله مرغ ساده 900 گرمی آوا

نــاموجــود

فیله مرغ ساده 900 گرمی آوا
فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس

نــاموجــود

فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس
ران گوسفند 1 کیلویی آوا

نــاموجــود

ران گوسفند 1 کیلویی آوا
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا

نــاموجــود

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا
دل و جگر و قلوه گوسفندی 800 گرمی رویال طعم

نــاموجــود

دل و جگر و قلوه گوسفندی 800 گرمی رویال طعم