سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
ران مرغ 900 گرمی مهیا

نــاموجــود

ران مرغ 900 گرمی مهیا
نان همبرگر فرانسه 80 گرمی محیا

نــاموجــود

نان همبرگر فرانسه 80 گرمی محیا
نان جو 350گرمی محیا

نــاموجــود

نان جو 350گرمی محیا
کالباس 90درصد گوشت 250 گرمی مهیا

نــاموجــود

کالباس 90درصد گوشت 250 گرمی مهیا
بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین
سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیاپروتئین
هات داگ 70درصد گوشت 300 گرمی مهیا

نــاموجــود

هات داگ 70درصد گوشت 300 گرمی مهیا
دل و جگر و قلوه گوسفند 800 گرمی مهیا پروتئین

نــاموجــود

دل و جگر و قلوه گوسفند 800 گرمی مهیا پروتئین
کالباس 60درصد قارچ و مرغ 250گرمی مهیا

نــاموجــود

کالباس 60درصد قارچ و مرغ 250گرمی مهیا
ماهی قزل آلا تازه شکم خالی 1کیلویی مهیا‌ پروتئین

نــاموجــود

ماهی قزل آلا تازه شکم خالی 1کیلویی مهیا‌ پروتئین
کالباس خشک 60درصد گوشت 250 گرمی مهیا

نــاموجــود

کالباس خشک 60درصد گوشت 250 گرمی مهیا
کوکتل دودی 55درصد گوشت 300گرمی مهیا

نــاموجــود

کوکتل دودی 55درصد گوشت 300گرمی مهیا
ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

نــاموجــود

ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
فیله مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

فیله مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
نان مک دونالد 80 گرمی محیا

نــاموجــود

نان مک دونالد 80 گرمی محیا