لیوان یکبار مصرف سفید بسته 24 عددی 200 سی سی درفین

نــاموجــود

لیوان یکبار مصرف سفید بسته 24 عددی 200 سی سی درفین
ظرف یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین

نــاموجــود

ظرف یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین
کاسه یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 6 عددی درفین

نــاموجــود

کاسه یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 6 عددی درفین
پیش دستی یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین

نــاموجــود

پیش دستی یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین
پیاله یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین

نــاموجــود

پیاله یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین
ظرف یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 5 عددی درفین

نــاموجــود

ظرف یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 5 عددی درفین
کاسه یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 6 عددی درفین

نــاموجــود

کاسه یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 6 عددی درفین
چنگال یکبار مصرف سفید بسته 12 عددی درفین

نــاموجــود

چنگال یکبار مصرف سفید بسته 12 عددی درفین
قاشق یکبار مصرف سفید بسته 12 عددی درفین

نــاموجــود

قاشق یکبار مصرف سفید بسته 12 عددی درفین
بشقاب یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین

نــاموجــود

بشقاب یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین
لیوان یکبار مصرف 300 میلی لیتری بسته 50 عددی درفین

نــاموجــود

لیوان یکبار مصرف 300 میلی لیتری بسته 50 عددی درفین